•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

                

 Hlavný kontrolór obce Čeláre

             V ý b e r o v é   k o n a n i e

  Obec Čeláre vyhlasuje výberové konanie na obsadenie do                                                                funkcie

                      HLAVNÝ  KONTROLÓR OBCE

v súlade s §18 a)ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom                                                                zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle                                                                              uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.03.2019,                                                                      číslo uznesenia 15/2019.

Pracovný pomer hlavného kontrolóra bude uzatvorený na                                                                0,04 úväzku s predpokladaným nástupom od 01.05.2019.

Bližšie informácie na webovej stránke obce

                         www.celare.sk

VYHLÁSENIE  VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obecné zastupiteľstvo v Čelároch uznesením č.15/2019 zo dňa 18.03.2019 schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čeláre a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Čeláre a náležitosti prihlášky.

1.Vyhlasuje:

V zmysle § 18 a) ods. 2 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 26.04.2019 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Čeláre.

2.URČUJE:

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Čeláre.

1. Vzdelanie: ukončené minimálne úplné stredné  vzdelanie

2. Minimálne 5 ročná odborná prax v samospráve, alebo v oblasti účtovníctva

3. Bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace

4. Znalosť základných legislatívnych noriem v oblasti samosprávy, znalosť zákonov o      účtovníctve,zamestnanosti, ZP, o obecnom zriadení, majetku obce, o rozpočtových pravidlách, ovládanie práce s programom KEO

5 Pracovný úväzok:  0,04

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Čeláre:

1.Osobné údaje:

   - meno a priezvisko

   - dátum narodenia

   - bydlisko

   - kontaktný údaj

2.Dosiahnuté najvyššie vzdelanie

3.Prax

4.Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich,kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

5.Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Súčasťou prihlášky je: - životopis

                                        - overená fotokópia dokladu o vzdelaní

                                         - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Termín ukončenia doručenia prihlášok do  12.04. 2019.

Miesto a spôsob odovzdania prihlášok:

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť do určeného termínu na Obecný úrad Čeláre, Čeláre č.120, 991 22 Bušince.Pri osobnom doručení do podatelni Obecného úradu v Čelároch.Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce zašlú alebo doručia svoje prihlášky v zalepenej obálke označenej  "Voľba hlavného kontrolóra"Neotvárať"!

                                                                                                        

                                                                                                     

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok 07:30- 15.00
Streda: 07:30 - 15.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 12:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu