•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce  Čeláre

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo:   2/2021 zo dňa 06.04.2021   schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Čeláre a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Čeláre a náležitosti prihlášky.

1. V y h l a s u j e:

V zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  17.05.2021  za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Čeláre.

2. U R Č U J E:

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Čeláre

1. Vzdelanie:              ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Bezúhonnosť:         Predloženie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov(§10 ods. 4 písm. a) podľa osobitného zákona č. 330/2007 Z.z. O registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016.

3. Pracovný úväzok:   0,08

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Čeláre:

1. Osobné údaje:

            - meno, priezvisko

            - dátum narodenia

            - bydlisko

2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie

3. Prax vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,

4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

5. Znalosť základných noriem samosprávy

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Súčasťou prihlášky je:

            - profesijný životopis

            - overená fotokópia dokladu o vzdelaní

            - výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiac

Spôsob voľby hlavného kontrolóra

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 07.04.2021  (40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Čeláre a na internetovej stránke www.obec.celare.sk.

2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j.  03.05.2021 do  15:00 hodiny v zalepenej obálke na adresu: Obec Čeláre s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra obce – Neotvárať!“

3. Voľby sa konajú verejným resp. tajným hlasovaním  /ako sa uznesú poslanci/ na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čelároch.

4. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.

5.  Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce  Čeláre. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:

            a) na predpísanom tlačive,

            b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.

            c) poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo   dopísané mená sa neprihliada.

6. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

7. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:

 • počet prítomných poslancov,
 • počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
 • počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 • počet platných hlasovacích lístkov,
 • počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
 • výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
 • meno zvoleného kandidáta.

8. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce  uzavrieť pracovnú zmluvu.

9.  Pracovný úväzok: 0,08.

10. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne   18.05.2021, t. j. nasledujúcim dňom po  voľbách.

Postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu, alebo umeleckú činnosť.

 Voľba hlavného kontrolóra obce Čeláre sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  17.05.2021 . Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do  03.05.2021 do  15:00 hod. na adresu:

                        Obecný úrad Čeláre, Čeláre 120, 991 22 Bušince

Prihláseným záujemcom bude alebo nebude (určí OZ či chce poznať kandidáta) doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby.

                                                                                                           

                                                                                                                         Vojtech Ádám-starosta obce, v.r.

                                                                                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ý b e r o v é    k o n a n i e

        Obec ČELÁRE vyhlasuje výberové konanie na obsadenie

do funkcie

HLAVNÝ  KONTROLÓR  OBCE

     v súlade s § 18 a) ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 02/2021 zo dňa 06.04.2021

Pracovný pomer hlavného kontrolóra bude uzatvorený na 0,08 úväzku s predpokladaným nástupom 18.05.2021

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke obce

www.celare.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 09:00 - 11.00
Utorok 09:00- 11.00
Streda: 12:00 - 15.00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 09:00 - 11:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu